วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์ และอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษา ให้การต้อนรับ Dr. Monica J. Casper, Associate Dean, Academic Affairs & Inclusion, Professor Gender & Womens’ Studies และ Dr. William Simmons, Associate Professor Gender & Womens’ Studies คณะผู้แทนจาก University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะสังคมศาสตร์ และร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสตรีวิทยาระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่