รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งสำนักงานฯ ได้เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเปิดรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943565 เว็บไซต์ cmurec.in.cmu.ac.th
อีเมล์ cmurec.cmu@gmail.com