เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะ และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่