เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-15.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. มุกดาวรรณ  ศักดิ์บุญ ให้การต้อนรับ MS. ADELIA MURTI SEPTIANINGTYAS, INTERNATIONAL AFFAIRS OFFICER ON RESEARCH AND EDUCATION และ MR. AFRIZAL CHOIRON MEYDIANTORO, INTERNATIONAL AFFAIRS OFFICER ON EVENT AND MEDIA คณะผู้แทนจาก GLOBAL ENGAGEMENT OFFICE, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES, UNIVERSITAS GADJAH MADA สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะ และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่