ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ comm-PLAN workshop โดยเครือข่าย ASEA UNINET: ASEAN European Academic University Network เรื่อง "Suitability of Commercial Plantations in Southeast Asia" ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ASEA UNINET ได้แก่ University of Diponegoro, University of Indonesia, Udayana University จากประเทศอินโดนีเซีย University of Malaya, National University of Malaysia จากประเทศมาเลเซีย University of the Philippines จากประเทศฟิลิปปินส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่