คณะสังคมศาสตร์  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัด ที่ได้มีการปรับปรุง และได้ดำเนินการตามแผนฯ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการชี้แจงแนวโน้มหรือทิศทางการดำเนินงานของคณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1.  เพื่อให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในปีที่ ผ่านมา
       2  เพื่อให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ได้ทราบแนวโน้มหรือทิศทางการดำเนินงานของคณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
       3  เพื่อให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน
       
ในวันจันทร์ที่  5 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ(หลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) อ.เมือง จ.เชียงใหม่