คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในการทำงานประจำด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจำ 
2.  เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน
3.  เพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในงานประจำ สร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยากร
1. คุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการการจัดการความรู้"
2. คุณจักรภพ  ธาตุสุวรรณ  หัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการการจัดการความรู้"
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 60 คน