คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ซึ่งอาคารจอดรถดังกล่าวสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การจราจร และพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับการเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม “Substainable Green and Clean”