ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560