ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่