เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์