อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม คณะอนุกรรมการภาพลักษณ์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์ (ระบบ E-Humanities) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม HB 7211 ชั้น 2  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่