นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล  เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ