คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30–16.30 น. ณ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจกับการเข้ามาศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย รู้จักผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งได้สอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบช่องทางการประสานงานระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ ภาควิชา/สาขา และคณะฯ ในโอกาสต่อไป