คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่บุตรหลานได้เข้ามาศึกษา แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานร่วมกันต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 และบริเวณโดยรอบคณะสังคมศาสตร์