คณะสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์มีความรู้ ทักษะ และสามารถสังเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning และได้เรียนเชิญอาจารย์ ดร.อติชาต  เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร  ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4  โดยมีคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์  เข้าร่วมการอบรม