คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร สำหรับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ได้เข้าใจถึงความสำคัญและรูปแบบของงานสารบรรณ  เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการเขียน โต้ตอบหนังสือราชการทุกชนิดตามระเบียบปฏิบัติทางราชการ และรู้หลักการเขียนหนังสือราชการได้ถูกต้อง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  และสามารถประสานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน และได้เชิญวิทยากรจาก กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1.  นางพรพิมล   อภิวงศ์   2.  นางขวัญชีวา กุณา   3.  นางสาวฐิติภรณ์  เสาร์คำ มาให้ความรู้ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4