ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสังคมศาสตร์   มีนโยบายในการส่งเสริมทำนุ  บำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา และเป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีคุณค่า ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย อันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
     คณะสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้อยู่คู่ล้านนาต่อไป
     ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม  2560   เวลา  09.30-13.00 น.  ณ วัดสมเด็จอาสกวัน (ดอยน้อย)  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่