คณะสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนา  เวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานการเบิกจ่ายเงินและงานพัสดุ คณะสังคมศาสตร์   ในวันจัน่ทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ AT NATA CHIANGMAI CHIC VIEW ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่