เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจในการถวายเทียนพรรษา เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม