คุณจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการคณะฯ  ตัวแทนคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 33 ปี ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่