คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี  เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม